Ogólne Warunki Sprzedaży (Regulamin)

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane również Regulaminem, określają warunki sprzedaży towarów przez Tampotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wszystkich zawieranych umów (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwisu internetowego, w formie pisemnej czy ustnej) jako sprzedawcą towarów z podmiotami dokonującymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupu towarów, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego.
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż jest Tampotechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, u. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000820241, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5223175058, numer statystyczny REGON 385143876 – zwany dalej Sprzedającym lub Administratorem.
 3. Przez Serwis internetowy rozumie się stronę internetową https://tampotechnika.pl oraz powiązane z nią strony internetowe dotyczące grup produktów oferowanych przez Tampotechnikę sp. z o.o.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient jest wyposażony w przeglądarki internetowe Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave, Microsoft Internet Explorer lub Edge w wersji nie starszej, niż trzy lata.

II. Zasady Ogólne

 1. W stosunku do wszystkich Kupujących obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Sprzeczne lub odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży warunki Kupującego nie są i nie będą przez Sprzedającego zaakceptowane i nie są wiążące, chyba, że Sprzedający zaakceptował je w sposób wyraźny w formie pisemnej.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również wtedy, jeżeli Sprzedający realizuje sprzedaż dla Kupującego bez zastrzeżeń pomimo wiedzy Sprzedającego o sprzecznych lub odbiegających od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży warunków Kupującego. Wszystkie porozumienia, które zostały dokonane między Sprzedającym a Kupującym są zamieszczone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Wszystkie uzgodnienia, ustalenia dodatkowe oraz zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej (pod rygorem nieważności).
 4. Ustne i pisemne zobowiązania odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla zachowania ważności zgody potwierdzonej w formie dokumentowej przez osoby uprawnione do reprezentacji. Poza tym przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy Sprzedającego nie mają uprawnień do zawierania uzgodnień odbiegających od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ani do oferowania specjalnych warunków sprzedaży.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców lub osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, zwanymi dalej Kupującym.
 6. Za przedsiębiorców uważa się podmioty, które zgodnie z właściwym prawem krajowym, w którym mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uznawane są za przedsiębiorców.
 7. W przypadku osób fizycznych z treści umowy musi wynikać, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Sprzedający nie zawiera umów sprzedaży z Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, dla których umowa nie posiada charakteru zawodowego, dlatego niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają do nich zastosowania.
 9. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się do każdego zamówienia składanego przez Kupującego.

III. Oferta/ dokumentacja do oferty 

 1. W Serwisie internetowym widoczne są listy towarów wraz z precyzującymi je atrybutami.
 2. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny, o ile zostaną ujawnione, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Dotyczy to również informacji przekazanych ustnie czy telefonicznie.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych towarów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych towarów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak towarów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania zamówień, jak również za zmiany cen towarów.
 4. Jeżeli zamówienie podlega kwalifikacji jako oferta, zgodnie z art. 66 kodeksu cywilnego oraz 66 (1) kodeksu cywilnego, to Sprzedający ma przyjąć ją w ciągu 7 dni roboczych. Po upływie tego terminu w przypadku braku potwierdzenia uważa się zamówienie za nieprzyjęte. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego na złożone przez Kupującego zamówienie, w żadnym wypadku nie będzie traktowany jako przyjęcie tego zamówienia. Postanowienia art. 68 (2) k.c. nie mają w takim wypadku zastosowania.
 5. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Sprzedającego.
 6. Na rysunkach, wzorach, zdjęciach, kalkulacjach oraz pozostających dokumentach Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie. W szczególności dotyczy to pisemnych dokumentów, które określone są jako poufne. Przed udostępnieniem ich osobom trzecim Kupujący musi uzyskać pisemna zgodę Sprzedającego.

IV. Ceny/Warunki płatności 

 1. Podane przez Sprzedającego w ofercie, fakturze pro-forma, cenniku lub potwierdzeniu przyjęcia oferty ceny obowiązują jako niezmienione z zastrzeżeniem, że dane będące podstawą zamówienia nie uległy zmianie oraz przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, chyba, że podano inny okres czasu.
 2. Wszelkie ceny podawane są w kwotach netto. Podatek VAT zostanie osobno wyszczególniony na fakturze w wysokości przewidzianej ustawowo w dniu jej wystawienia, o ile przepisy tak przewidują.
 3. O ile coś innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia lub negocjacji stron, wówczas w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata w pełnej wysokości.
 4. O ile strony nie ustalają inaczej, koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Kupujący.
 5. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Przez wydanie towaru rozumie się również przekazanie rzeczy sprzedanej przewoźnikowi.
 6. Prawo do potrąceń przysługuje Kupującemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub zostały zaakceptowane przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający ma prawo do przelewu wierzytelności z zawartej umowy sprzedaży.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.

V. Termin sprzedaży/Opóźnienia/ Siła wyższa 

 1. Termin wydania rzeczy/dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony pomiędzy stronami. Jeżeli termin jest określony w tygodniach kalendarzowych, ważny jest ostatni dzień roboczy tygodnia.
 2. Przekroczenie terminu wydania rzeczy do jednego tygodnia uważa się za dopuszczalne.
 3. W przypadku, gdy strony nie uzgodnią terminu wydania czy dostawy towaru, wówczas Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sprzedającego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 4. Zakłócenia w pracy i zdarzenia spowodowane siłą wyższą – wojny, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie strajki, przerwy w pracy lub zwłoka w dostawie surowców, brak surowców i podobne przypadki u dostawców Sprzedającego zwalniają go z obowiązku terminowego wykonania zobowiązania.

VI. Obowiązki Kupującego przy odbiorze towaru/Reklamacja

 1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich parametrów, funkcjonalności, cech, a także wyglądu towaru przed jego protokolarnym odbiorem i przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym.
 2. Protokół odbioru podpisywany jest przez osobę umocowaną do tych czynności przez Kupującego. Strony uznają, że osoba dokonująca odbioru towaru jest umocowana do odbioru lub posiada do tej czynności wszelkie pełnomocnictwa.
 3. Kupujący może składać reklamacje co do funkcjonalności i wad zewnętrznych nie później niż w termie 2 dni roboczych od daty odbioru towaru pod rygorem utraty możliwości powoływania się na powyższe po upływnie podanego terminu.
 4. Odbiór własny towarów odbywa się po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny odbiory/wydania towaru w godzinach pracy Sprzedającego.
 5. W przypadku, gdy odbiór nie odbywa się u Sprzedającego, Kupujący sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kupującego oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać mailem na adres info@tampotechnika.pl. W treści reklamacji należy dokładnie opisać rodzaj reklamacji, stwierdzone uszkodzenia czy niezgodności.
 7. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji naprawy, strony ustalą termin spełnienia uznanego świadczenia, jednak nie będzie to termin dłuższy niż 30 dni od daty dostarczenia towaru do Sprzedającego.

VII. Odpowiedzialność za wady

 1. W wypadku wystąpienia wady jakościowej towaru wytworzonego przez Sprzedającego (marka własna Tampotechnika) Kupującemu przysługuje prawo do żądania naprawy lub odstąpienia od umowy w przypadku, gdy dwie poprzedzające naprawy zgłoszonej wady/usterki były bezskuteczne. Inne żądania rękojmi za wady niż te wyraźnie wskazane w zdaniu poprzedzającym zostają wyłączone, a termin trwania rękojmi zostaje ograniczony do 1 roku (rękojmia za wady fizyczne). W zakresie odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej górną granicą odpowiedzialności Sprzedającego jest wartość rzeczy sprzedanej. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste.
 2. W wypadku wystąpienia wady jakościowej materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do sitodruku i tampondruku, a także towarów wytworzonych przez firmy Fraser Anti-Static Techniques Ltd i Foenix Coding Ltd Kupującemu przysługuje prawo do żądania naprawy, a w przypadku gdy naprawa nie byłaby możliwa prawo wymiany towaru. Inne żądania rękojmi za wady niż te wyraźnie wskazane w zdaniu poprzedzającym w zakresie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów zostają wyłączone, a termin trwania rękojmi zostaje ograniczony do 1 roku (rękojmia za wady fizyczne). W zakresie odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej górną granicą odpowiedzialności Sprzedającego jest wartość rzeczy sprzedanej. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste.
 3. W przypadku innych towarów niż wskazane w ust. 1 oraz ust. 2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w sytuacji, gdy nie wynikają one z umyślnego działania Sprzedającego, a rękojmia za wady fizyczne określona w kodeksie cywilnym zostaje wyłączona, chyba że indywidualne postanowienia umowy stanowią inaczej.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 Sprzedający nie odpowiada w przypadku, gdy wada stwierdzona zostanie po dalszej odsprzedaży towaru Sprzedającego, chyba że wada jakościowa spowodowana jest wadliwą produkcją i wystąpi w okresie 3 miesięcy od wydania towaru Kupującemu. W takim przypadku w ramach rękojmi Kupujący może żądać wymiany towaru i jego dostarczenia do miejsca dostawy.
 5. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki Kupującego określone są w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja na dany towar została udzielona.

VIII. Płatności

Płatności są realizowane w następujących formach:

 1. przelew bankowy (podstawowa metoda płatności),
 2. pobranie,
 3. gotówka.

IX. Informacje dotyczące danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) – (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu zawarcia umowy o współpracy, na podstawie zainteresowania Kupującego ofertą Sprzedającego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu badania satysfakcji Kupujących będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu oferowania Kupującym produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Kupującym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek zaakceptowania niniejszego Regulaminu/Ogólnych Warunków Sprzedaży. Podstawą może być również udzielona przez Kupującego odrębna zgoda poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej np. w celu podjęcia kontaktu lub zgody wyrażonej poprzez wstępna rezerwację stoiska na targach.
 4. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi Kupujących (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Kupującego istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kupującego lub dane Kupującego będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Kupujący skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Kupującego mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc usługi, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 2. Do danych Kupującego mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Kupującemu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. Postanowienia końcowe

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01.04.2022 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach sprzedaży. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sprzedającego.
 4. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.